Information om hur Teracom AB använder och skyddar dina personuppgifter
Den 25 maj 2018 började det nya EU-direktivet General Data Protection Regulation (GDPR) att gälla, i Sverige benämns direktivet Dataskyddsförordningen.
Dataskyddsförordningen innebär att du får bättre kontroll över vilka personuppgifter företaget har om dig och hur dessa får användas.
Denna information gäller för dig som ansöker till lediga tjänster hos Teracom. Dina personuppgifter behandlas med syftet att hantera och underlätta rekrytering till vår verksamhet.
Du samtycker till behandling av dina personuppgifter med ändamålet att hantera rekrytering. Du samtycker att personuppgifter samlas in, när du gör en ansökan via Tjänsten, och lägger till personuppgifter om dig själv personligen eller genom att använda en tredje part som LinkedIn.
Vid upphörande av samtycke behåller vi dina uppgifter i två år från ditt senaste ansökningsdatum som bevisföring av en rättvis rekryteringsprocess, i enlighet med Diskriminationsombudsmannens rekommendationer och direktiv, därefter anonymiseras dina personuppgifter och all data som identifierar dig raderas.
De behandlade personuppgifterna delas även med leverantören av dessa insamlade personuppgifter.
Vi samlar in och hanterar följande data:

Vissa kontroller som exempelvis bakgrundskontroll och tester, kan komma att innehålla känsliga personuppgifter. För dessa kontroller kommer du att lämna ett särskilt samtycke innan utförandet.

Du kan nedan kortfattat läsa om dina rättigheter:

Rätt till rättelse

Om du hittar fel i de personuppgifter vi behandlar om dig har du en rätt att få dessa rättade. Du ska i så fall vända dig till human.resources@teracom.se med din begäran. Specificera vilken personuppgift du önskar rättad samt vilken den rätta uppgiften är.

Rätt till registerutdrag

För att du ska kunna veta att vi endast behandlar de personuppgifter du lämnat samtyckte till har du rätten att få ett utdrag över samtliga personuppgifter vi behandlar om dig. Du ska i så fall vända dig till human.resources@teracom.se med din begäran om utdrag.

Rätt till radering

Du kan även i vissa fall ha en rätt att få den data vi behandlar om dig raderad, även kallad rätten att bli glömd. Detta kan dock medföra att vi inte längre kan fortsätta att leverera den tjänst som varit orsaken till att vi behandlat dina personuppgifter. Önskar du utöva denna rättighet ska du vända dig till human.resources@teracom.se med din begäran.Rätt till begränsning

Du har även rätt att i vissa fall få behandlingen vi gör begränsad. Med begränsning menas att datan markeras så att den i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att datan är felaktig och du har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden vi utreder om datan är rätt eller inte. När begränsningen upphör kommer vi att informera dig om detta.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut och använda de personuppgifter som du har givit oss, och som vi behandlar automatiserat, hos någon annan personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att få uppgifterna i ett visst format.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är den svenska tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter. Om du av någon anledning är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen med sina synpunkter.

Har du frågor omkring informationen ovan är du välkommen att vända dig till human.resources@teracom.se